Water in circulaire economie

Kinderen op werkplaats met houten model

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om hergebruik van producten en grondstoffen te optimaliseren en vernietiging te minimaliseren.

  • Waarde in de Keten: richt zich op de bestuurlijke aspecten van de circulaire economie, zoals de waarde van water, het schaalniveau, crisisbeheer en de transitie in tijd.
  • Kwaliteit in de Keten: richt zich op de waterkwaliteit in de gehele waterketen.
  • Efficiënt met grondstoffen: richt zich op terugwinnen van grondstoffen en energie uit waterstromen.
  • Energie: richt zich op ontwikkeling en inzetten van watergerelateerde technologieën die bruikbaar zijn in de energietransitie, zoals opslag en terugwinnen van warmte in en uit de ondergrond. Of water om energie op te vangen (aqyathermie/thermische energie uit oppervlakte water). De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (zoals olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind, aardwarmte).
  • Waterveiligheid: Met waterveiligheid wordt geprobeerd overstromingen van grote rivieren en de zee te voorkomen.
  • Klimaatadaptatie: Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of te verwachten klimaat en de effecten daarvan. Het beperkt de schade die ermee gepaard gaat en daagt uit om kansen te benutten. Natuurlijke systemen passen zich alleen aan bij het actueel klimaat of effect. Menselijke interventies kunnen aanpassingen in natuurlijke systemen faciliteren. Klimaatadaptatie richt zich vooral op de stedelijke omgeving en het omliggende land.
  • Zuinig met zoet: richt zich op (her)gebruik van water voor een robuuste zoetwatervoorziening.